คำแนะนำและชี้แจง

  • คำแนะนำเพื่อความรวดเร็ว หากคุณลูกค้าสะดวก แจ้งยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ หรือถ่ายรูปหน้าแบตเตอรรี่
  • คำแนะนำ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางไปยังจุดหมายที่ลูกค้าอยู่ ด้วยการแชร์ตำแหน่ง สถานที่ หรือ ส่งโลเคชั่นที่ลูกค้าอยุ่
  • หลังจากที่คุยและตกลงรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ทางช่างจะนำสินค้าขึ้นรถ และเดินทางไปบริการลูกค้าทันที
  • ทางเราต้องขอความกรุณาชี้แจง ระหว่างที่ช่างเดินทางไปบริการลูกค้า การขับรถด้วยความเร็วสูง อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุแก่ช่างและเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ถนน